Kwaliteit

Kwaliteitsaudits

Het RC ZON visiteert alle gecontracteerde echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar aan de hand van een landelijk vastgesteld visitatie document (format kwaliteitsaudit). 
Het hoofd van het regionaal centrum (gynaecoloog), een arts PND, de beleidsmedewerker en de regiobeheerder (t.b.v. rapportage) bezoeken de zorginstellingen met een overeenkomst voor SEO en/of NT-meting persoonlijk. Bij de verloskundigenpraktijken met alleen een contract voor counseling vindt kwaliteitsbeoordeling plaats door middel van een analyse van aangeleverde data (aantallen gesprekken en doorverwijzingen).  De visitaties zijn gericht op ondersteuning van praktijken om, waar nodig, kwaliteitsverbetering van de prenatale screening te bereiken. 

De regiobeheerder is binnen het RCPS ZON verantwoordelijk voor het gehele visitatietraject.
Na planning van een datum wordt de te visiteren organisatie gevraagd  het  format kwaliteitsaudit  in te vullen. Deze zal dienen als leidraad voor het gesprek. Er wordt met name gekeken naar de wijze van de opslag van data, de gevolgde zorgpaden, het aantal verrichtingen en de gevolgde deskundigheidsbevordering. Indien nodig worden gezamenlijk verbeterpunten, adviezen en afspraken opgesteld. 

Voorafgaand aan de visitatie kijkt de arts PND naar de kwaliteit van de beelden van de nekplooimeting en wordt de NT/CRL-curve beoordeeld. Vanaf de derde ronde visitaties (start oktober 2014) zullen in samenhang met de audit ook de SEO-beelden beoordeeld worden. Een verslag van de beeldbeoordeling wordt toegevoegd aan het visitatierapport. Het laboratorium prenatale screening maakt daarnaast een kwantitatieve kwaliteitsanalyse van alle NT-metingen en SEO’s verricht in de betrokken praktijk ten opzichte van de landelijke normen. Het doet dit aan de hand van zogenaamde MoM-waarden. Wat betreft de kwaliteit van de NT-MoM is dat al een bekende manier van kwaliteitsanalyse, maar bij het SEO is dat nieuw. Het gaat hierbij om de MoM van metingen van hoofdomtrek (HC), transcerebellaire diameter (TCD), buikomtrek (AC) en de femurlengte (FL).

Drie en zes maanden na de definitieve rapportage wordt de opvolging van verbeterpunten voortvloeiend uit de audit, door het regionaal centrum geëvalueerd.  Dan wordt een eindrapportage opgesteld en naar het echocentrum gestuurd.