Over ons

Achtergrond

Welkom op de  website van het Regionaal Centrum Prenatale Screening  Zuidoost Nederland.

In Nederland is de prenatale screening op Downsyndroom en het SEO een bevolkingsonderzoek dat aan iedere zwangere wordt aangeboden. De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO).

Tot 2004 werd in Nederland gescreend met de zogeheten ‘tripletest’, maar was er geen landelijk beleid voor een prenatale downscreening. Vrouwen van 36 jaar of ouder kwamen in aanmerking voor een diagnose met de vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. In 2001 en 2004 publiceerde de Gezondheidsraad adviesrapporten over de prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten. Op basis van deze adviezen besloot het ministerie van VWS in 2004 om de combinatietest aan elke zwangere aan te bieden.

Met ingang van 1 april 2011 krijgt iedere vrouw die deelneemt aan de screening op downsyndroom ook de uitslag van patausyndroom (trisomie 13) en edwardssyndroom (trisomie 18) te horen, tenzij zij zelf aangeeft die uitslag niet te willen weten (informed choice). Het doel van de screening op Down en de twintigweken echo is het tijdig informeren van aanstaande ouders op een eventuele aanwezigheid van foetale aandoeningen, zodat de handelingsopties open staan.

 Onder uitvoering van de prenatale screening vallen drie soorten verrichtingen:
1.De counseling voor prenatale screening;
2.De combinatietest en de NIPT (Trident-2);
3.De 20-wekenecho (ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd).

 In Nederland zijn acht vergunningen verstrekt. De vergunninghouders zijn regionale centra die allen verbonden zijn aan een academisch centrum; sinds 2018 zijn alle regionale centra onafhankelijke stichtingen. Iedere zorgverlener die prenatale screening aanbiedt, dient een overeenkomst aan te gaan met zijn of haar regionaal centrum. Het Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland (RCPS ZON) is regionaal vergunninghouder voor de uitvoering van de prenatale screening in Zuidoost Nederland.

De taken van het Regionaal Centrum bestaan uit het contracteren van zorgverleners en zorginstellingen, het verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos, het toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, voorlichting geven aan contractanten en het ondersteunen van deskundigheidsbevordering.  Daarnaast heeft het Regionaal Centrum tot doel de kwaliteit van prenatale screening (mede) op een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen zoals deze door de overheid (het RIVM) zijn vastgesteld, als leidraad.

Op deze website vindt U, als professional, informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen omtrent de prenatale screening in de regio Zuidoost Nederland.

Voor algemene informatie over dit bevolkingsonderzoek verwijzen wij u naar de website van het RIVM http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/D/Downscreening/Voor_professionals