Prenatale Screening

Counseling

Aan de counselor worden landelijk bepaalde eisen gesteld ten aanzien van opleiding voor counseling en ten aanzien van de kwaliteit van het voorlichtingsgesprek. Het Regionaal Centrum beoordeelt of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen.

Opleidingseisen counseling

Kwaliteitseisen

De counseling over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (combinatietest of NIPT niet-invasieve prenatale test ) en het SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek  (20 wekenecho) vindt in principe in één en hetzelfde gesprek en los van de intake plaats. Deze onderzoeken zijn namelijk alledrie gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind. Hier - in het kort - de belangrijkste stappen van de counseling:

1. Telefonisch een afspraak maken voor de intake: wijs de zwangere hierbij op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

2. De screening aankaarten: tijdens het eerste contact met zwangere vraagt de verloskundig zorgverlener of ze meer informatie wil over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Alleen als de zwangere hier meer over wil weten volgt een counselingsgesprek. Ze krijgt de folders met informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Als de zwangere niet geïnformeerd wil worden, gaat de verloskundig zorgverlener na waarom de vrouw deze keuze maakt.

3. Het counselingsgesprek Het counselingsgesprek heeft twee doelstellingen: informatie-uitwisseling en hulp bieden bij de beslissing wel of niet prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren. De verloskundig zorgverleners mogen alleen counselen als ze een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum.

Als de zwangere kiest voor de combinatietest en/of het SEO krijgt ze een (verwijs)brief mee waarop staat dat de counseling heeft plaatsgevonden of wordt deze informatie doorgestuurd via het elektronisch patiëntendossier. Hiermee is - impliciet - ook duidelijk dat ze toestemming gegeven heeft voor deelname aan de prenatale screening. Voor deelname aan de NIPT (in het kader van TRIDENT-2) moet de zwangere expliciet toestemming geven via het toestemmingsformulier, meer informatie hierover is te vinden op www.meerovernipt.nl