Kwaliteit

Kwaliteitsaudits

De SPSZON visiteert alle gecontracteerde echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar aan de hand van een landelijk vastgesteld visitatie document (format kwaliteitsaudit). 
Het auditteam bestaat uit 2 medewerkers waarvan een vakinhoudelijk deskundige. 

De regiobeheerder is binnen de SPSZON verantwoordelijk voor het visitatietraject. Het landelijke format kwaliteitsaudit wordt voorafgaand aan de visitatie voorbereid en dient als leidraad voor het gesprek.
Er wordt o.a. gekeken naar de wijze van de opslag van data, de gevolgde zorgpaden, het aantal verrichtingen en de gevolgde deskundigheidsbevordering. Indien nodig worden gezamenlijk verbeterpunten, adviezen en afspraken opgesteld. 
Voorafgaand aan de visitatie beoordeelt de kwaliteitsmedewerker de kwaliteit van de SEO-beelden en eventueel de beelden van de nekplooimeting. Een verslag van de beeldbeoordeling wordt toegevoegd aan het visitatierapport. Drie en zes maanden na de definitieve rapportage, welke is opgesteld door de regiobeheerder, wordt de opvolging van verbeterpunten voortvloeiend uit de audit door het regionaal centrum geëvalueerd.  Vervolgens wordt een eindrapportage opgesteld en naar het echocentrum gestuurd.

Bij de verloskundigenpraktijken met alleen een contract voor counseling vindt kwaliteitsbeoordeling plaats door middel van een analyse van aangeleverde data (aantallen gesprekken en doorverwijzingen).  Begin 2019 vindt de volgende ronde kwaliteitstoetsing bij de counselingpraktijken plaats.

De visitaties zijn gericht op ondersteuning van praktijken om, waar nodig, kwaliteitsverbetering van de prenatale screening te bereiken.