Over ons

De SPSZON is één van de acht regionale centra die WBO-vergunninghouder is voor de uitvoering van de prenatale screening. Prenatale screeningsonderzoeken zijn bedoeld voor het vaststellen c.q. uitsluiten van down-, edwards- en patausyndroom of andere structurele afwijkingen bij het ongeboren kind.

Het belangrijkste doel van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is om aanstaande ouders die informatie wensen tijdig te informeren over de mogelijkheden van prenataal screeningsonderzoek naar eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit de bestaande handelingsopties. Het screeningsprogramma bestaat uit twee onderdelen:

1)  de screening op down-, edwards- en patausyndroom door middel van de combinatietest of de NIPT (niet invasieve prenatale test)  in het kader van de TRIDENT 2 studie

2)  onderzoek op structurele afwijkingen door middel van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), ook wel de 20-weken echo genoemd.

De regionale centra hebben binnen het bevolkingsonderzoek prenatale screening een rol als regionale coördinator. De regionale centra zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging binnen de eigen regio; voor de regionale uitvoering van de screening en voor de deskundigheidsbevordering (opleiding en nascholing). Voorts zijn de regionale centra verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de data prenatale screening voor de landelijke (en regionale) monitoring en evaluatie van het programma.