Over ons

Raad van Toezicht

Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de raad van toezicht de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

  • Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag
  • Het goedkeuren van de detacheringsovereenkomst van de bestuurder
  • Het naar behoren functioneren van intern toezicht
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting
  • Het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur
  • Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur en de externe accountant in relatie tot de stichting
  • De governance structuur van de stichting en de naleving van de principes van de Governancecode Zorg

Voorzitter : Dhr. J. Smeets (jurist)

Lid: Mw. M. Boiten - van Doorn (echoscopist en verloskundige)

Lid: Dhr. W. Bosch (managing director Faculty of Health, Medicine and Life Scientences, UM)