Over ons

Taken en verantwoordelijkheden

Zoals vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening in september 2008 kent het Regionaal Centrum taken en verantwoordelijkheden binnen de prenatale screening. Het Regionaal Centrum tracht deze te verwezenlijken door :

  • Het aangaan van overeenkomsten en het vastleggen van uniforme afspraken met de uitvoerders van prenatale screening, binnen de landelijke gestelde eisen om de uitvoering van de prenatale screening kwalitatief te waarborgen;

  • Het houden van kwaliteitsaudits om ter plekke een controle uit te voeren op het nakomen van de gemaakte afspraken en overeenkomsten;

  • Het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen personen en instellingen middels verschillende overlegmomenten (landelijk en regionaal);

  • Het zorgdragen voor de juiste aanlevering van gegevens t.b.v. de regionale en landelijke evaluatie en juiste registratie in de landelijke database;

  • Het organiseren van voorlichting en scholing op het gebied van prenatale screening en er zorg voor dragen dat ketenpartners op de hoogte worden gebracht van de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen de prenatale screening;

  • Het onderhouden van contacten met instellingen, (beroeps)verenigingen en andere organisaties met een gelijk doel;